บสย.แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง มีผล 1 มีนาคม 2566

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการทั่วไป มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป ดังนี้

1.นายศิษฎ์ วงศาริยะ ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักกรรมการและผู้จัดการทั่วไป เป็นรองผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุน รับผิดชอบการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในองค์กร GRC : Corporate Governance การกำกับดูแลกิจการ Risk Management การบริหารความเสี่ยง และ Compliance การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และเป้าหมายองค์กร สำเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์

2.นายกิตติพงษ์ บุรณศิริ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาและบริหารผลิตภัณฑ์ เป็นรองผู้จัดการทั่วไป สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์ รับผิดชอบด้านการกำหนดกลยุทธ์ ผลิตภัณฑ์ Business Transformation กำกับดูแลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ และผู้มีส่วนได้เสีย สำเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3.นายวุฒิพันธุ์ ปริดิพันธ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์ค้ำประกันสินเชื่อ เป็นรองผู้จัดการทั่วไป สายงานปฏิบัติการ รับผิดชอบ การบริหารกลุ่มลูกหนี้ กำหนดกลยุทธ์สายงานปฏิบัติการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เป้าหมายองค์กรและแผนกลยุทธ์ธุรกิจ สำเร็จการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เศรษฐศาสตร์-บสย.

ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามกลยุทธ์การบริหารงาน ตามแผนบริหารผู้สืบทอดตำแหน่งของ บสย. ตามยุทธศาสตร์ ปี 2566 สร้างการเติบโตจากภายใน เพื่อก้าวสู่วัฒนธรรมองค์กรใหม่ บสย. ตามนโยบาย 3Ns ได้แก่ 1.New Engine 2.New Business Model และ 3.New Culture ซึ่งทั้ง 3 ท่านจะร่วมกันขับเคลื่อน บสย. สู่เป้าหมาย TCG Fast & First รวดเร็ว รอบคอบ ที่หนึ่งในใจ SMEs

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ไทยพาณิชย์ ชูยุทธศาสตร์ดาวเหนือมุ่งสู่ Digital Banking